Program zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Olsztynek

Rozwój gospodarczy

 • PRZYCIĄGANIE INWESTORÓW I NOWE MIEJSCA PRACY. Miejsca pracy dla naszych mieszkańców będą naszym głównym wyzwaniem! W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie Olsztynkiem wśród inwestorów. Wykorzystamy jeszcze bardziej potencjał gospodarczy naszej gminy oraz jej atrakcyjne położenie. Gmina Olsztynek stała się przyjaznym miejscem dla biznesu. Dlatego będziemy promować i oferować kolejne tereny oraz stwarzać odpowiednie warunki do rozwoju gospodarczego. Podjęliśmy już współpracę z właścicielami działek przy drogach ekspresowych S7 i S51.
 • WSPARCIE DLA LOKALNEGO BIZNESU. Odpowiemy na potrzeby rodzimych przedsiębiorców organizując akcje promujące lokalny biznes oraz programy wsparcia. Utworzymy punkt obsługi przedsiębiorców w Ratuszu oraz nawiążemy współpracę z instytucjami finansowymi w celu utworzenia funduszu pożyczkowo-poręczeniowego dla lokalnych firm.
 • ATRAKCYJNA OFERTA MIESZKANIOWA. Młodzi ludzie to nasza przyszłość! O nich należy zadbać szczególnie. Poprzez odpowiednie inwestycje zabezpieczymy ich byt, zachęcając młodzież do związania swojej przyszłość z gminą Olsztynek. W ślad za tym powinna iść szeroka i zrównoważona oferta mieszkaniowa obejmująca budowę nowych osiedli mieszkaniowych oraz przygotowanie działek budowlanych w atrakcyjnych cenach. Również wejście do rządowego programu „Mieszkanie+”.

Olsztynek obywatelski

 • DIALOG Z MIESZKAŃCAMI. Nie da się zarządzać gminą bez jej mieszkańców. Konieczne jest zwiększenie Waszego wpływu na sposób rządzenia miastem i konsultowanie kluczowych decyzji. Potrzebne są debaty i otwarte spotkania z mieszkańcami, ale to nie wszystko. Umożliwimy mieszkańcom dostęp do nowoczesnych narzędzi komunikacji, tak by mogli wyrażać swoje opinie przez Internet czy za pomocą aplikacji na telefon. Wdrożymy także sms-owy system powiadamiania mieszkańców, w szczególności o nadchodzących zagrożeniach.
 • ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. Społeczeństwo obywatelskie w dużym stopniu kształtuje współpraca samorządu i organizacji pozarządowych, które powinny mieć ważny udział w lokalnym życiu publicznym. W tym celu powołamy Radę Działalności Pożytku Publicznego zapraszając je do dialogu.
 • POMOC W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW. Ponadto stworzymy warunki służące wymianie doświadczeń, pomysłów i dobrych praktyk pomiędzy organizacjami, ale także wspierające rozwój społecznych aktywności w różnych obszarach. Będziemy wspierać inicjatywy obywatelskie lokalnych organizacji, klubów, kół, ale także grup nieformalnych. Pomoc naszego samorządu będzie obejmowała nie tylko tę finansowa, ale także prawną, współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z UE i programów rządowych, czy promowanie inicjatyw organizacji pozarządowych.
 • BUDŻET OBYWATELSKI. W dalszym ciągu będziemy rozwijać Olsztynecki Budżet Obywatelski zachęcając mieszkańców do współdecydowania o przeznaczeniu środków z gminnego budżetu. Jeżeli zostanie wprowadzony, będziemy także korzystali z rządowego programu “Mieszkasz decydujesz”.
 • DLA SENIORÓW. Utworzymy Radę Seniorów składającą się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli organizacji działających na ich rzecz.

Sprawy społeczne

 • NOWE MIEJSCA W ŻŁOBKU I PRZEDSZKOLACH. Kluczowym zadaniem na najbliższą kadencję będzie zapewnienie dodatkowych miejsc dla dzieci w żłobku i przedszkolach. W tym celu podejmiemy niezbędne inwestycje rozbudowując żłobek oraz tworząc filię przedszkola w budynku dotychczasowej szkoły w Mierkach.
 • KOMUNIKACJA MIEJSKA Z OLSZTYNEM. Przy współpracy ze stolicą regionu uruchomimy dogodną i korzystną cenowo komunikację publiczną z Olsztynem. Już dziś prowadzimy negocjacje w tej sprawie z Olsztynem, Stawigudą oraz firmą Zalando. To uż się dzieje.
 • KOMUNIKACJA WEWNĄTRZ GMINY. Opracujemy i wdrożymy system publicznej komunikacji gminnej łączącej wioski z Olsztynkiem.
 • BUDOWNICTWO SOCJALNE. Odpowiemy na potrzeby mieszkaniowe poprzez rozwój budownictwa socjalnego w naszej gminie. Już w 2019 roku zaczniemy budowę 16 mieszkań socjalnych.
 • OPIEKA MEDYCZNA DLA UCZNIÓW. Otworzymy w szkołach gabinety pielęgniarskie i stomatologiczne.
 • ESTETYKA MIASTA. Poprzez rozwijanie programu dopłat do remontów elewacji i dachów zabytkowych kamienic poprawimy wygląda naszego miasta.

Kultura, sport, rekreacja i turystyka

 • NOWE CENTRUM KULTURY. Zwiększymy inwestycje w kulturę. Finalizujemy prace dotyczące zlokalizowania domu kultury w budynku dworca PKP w Olsztynku. Powstanie tam unikatowe centrum kultury z pracowniami i salami m.in. do prowadzenia działalności artystycznej oraz rozwijania naszych lokalnych talentów.
 • DLA ROWERZYSTÓW. Wybudujemy sieć ścieżek rowerowych. Obecnie trwają prace dotyczące ścieżki z Olsztynka do Swaderek. Będziemy dążyć do budowy ścieżki z Olsztynka do Ameryki oraz wokół jeziora Jemiołowskiego.
 • ZIELEŃ. Zrewitalizujemy Park Miejski przy stadionie w Olsztynku.
 • ŚWIETLICE WIEJSKIE. Świetlice wiejskie powinny być dobrym miejscem do wypoczynku i zabawy dla mieszkańców wsi. W tym celu zatrudnimy dodatkowych animatorów i instruktorów organizujących czas wolny w świetlicach oraz zadbamy o profesjonalne wyposażenie świetlic.

Inwestycje

 • INWESTYCJE KOMUNALNE. Będziemy konsekwentnie dążyć do rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz oświetlenia ulicznego.
 • DROGI. Zadbamy o stan nawierzchni ulic i dróg na terenie gminy i miasta Olsztynek. Jesteśmy blisko zrealizowania modernizacji ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Jagiełły i Strażackiej wraz z przystankiem autobusowym. W planach na najbliższe lata mamy także ulice Mrongowiusza, Niepodległości i Pionierów.
 • BEZPIECZEŃSTWO Zmodernizujemy strażnicę OSP w Olsztynku.
 • RENOWACJE Zagospodarujemy tereny przy olsztyneckiej plaży oraz przeprowadzimy rewitalizację wieży ciśnień.
 • ŚCIEKI I ODPADY STAŁE. W celu ochrony środowiska będziemy kontynuować program wsparcia w postaci dopłat do ekologicznych i bezpiecznych przydomowych oczyszczalni ściekóW oraz szukać optymalnych rozwiązań w zakresie odbioru śmieci, m.in. wybudujemy w Olsztynku (wstępna lokalizacja: oczyszczalnia ścieków w Olsztynku) we współpracy ze Związkiem Gmin „Czyste Środowisko” i udziałem finansowania zewnętrznego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
 • POWIETRZE I OSZCĘDNOŚĆ ENERGII Zadbamy o czyste powietrze uruchamiając program dofinansowań do wymiany pieców na bardziej ekologiczne oraz wymianę oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne.

Do rozwoju wszystkich wymienionych powyżej obszarów będziemy skutecznie, jak do tej pory, pozyskiwali fundusze zewnętrzne, w tym z programów rządowych, takich jak „Ciepły Dom”, “Mieszkasz decydujesz”, “Nowoczesna gmina” z „Samorządowej Piątki Morawickiego”, „Mieszkanie +” oraz sektorowych, jak np. z Ministerstwa Obrony Narodowe „Strzelnice w powiecie”.