Moja dotychczasowa działalność

Od 26 lat jestem mieszkańcem Olsztynka, żyję tu wraz z żoną i trzema synami. Studiowałem na UWM w Olsztynie (wówczas ART), na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, w 1998 roku obroniłem pracę doktorską na Politechnice Warszawskiej. Ukończyłem również studia podyplomowe na kilku kierunkach, m.in.: anglojęzyczne studia Executive MBA w Szkole Businessu Politechniki Warszawskiej.

Całe moje zawodowe życie jest związane z gminą Olsztynek. W latach 1992-1995 pracowałem jako nauczyciel w Zespole Szkół w Olsztynku, następnie przez 5 lat byłem specjalistą ds. informatyki w firmie Central Soya Olsztynek (obecnie Nutripol). W 1999 roku podjąłem pracę w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce, najpierw na stanowisku zastępcy dyrektora, a od 2003 roku dyrektora Szpitala. W tym czasie udało się całkowicie zmodernizować Szpital, ponad dwukrotnie zwiększyć powierzchnię użytkową i liczbę łóżek, wyposażyć Szpital w najnowszą aparaturę medyczną i rehabilitacyjną, wybudować nowoczesny blok operacyjny i tym samym poszerzyć zakres świadczonych usług m.in. o chirurgię jednego dnia oraz poradnie specjalistyczne. Szpital Front Szpital Front

Od wielu lat angażuję się w działalność społeczną - byłem inicjatorem powołania do życia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Problemami Zdrowotnymi “Nasza Ameryka”, które funkcjonuje od 2006 roku. Jest to organizacja pożytku publicznego i jako taka pomogła dotychczas setkom niepełnosprawnych osób oraz ich rodzinom.

Ponadto w 2008 roku zaangażowałem się w działalność mającą na celu poszerzenie w Olsztynku oferty edukacyjnej dla młodzieży, co zaowocowało powstaniem w naszym mieście drugiego gimnazjum - pod egidą Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Udało się w ten sposób stworzyć niepubliczną i zarazem bezpłatną dla uczniów placówkę, która wspiera rodziców w wychowaniu ich dzieci, zwłaszcza w duchu wartości patriotycznych oraz przede wszystkim zapewnia staranną i wszechstronną edukację. Obecnie placówka ta uzupełnia olsztynecką ofertę edukacyjną na poziomie szkoły podstawowej. SPSK Olsztynek

Jako radny obecnej kadencji działałem na rzecz zrównoważonego rozwoju naszej gminy, w pięciu zasadniczych obszarach: bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy i mieszkalnictwo, usługi edukacyjno-wychowawcze, kultura i aktywne spędzanie wolnego czasu, usługi komunalne oraz infrastruktura.

Bezpieczeństwo, to nie tylko niski poziom przestępczości, ale to przede wszystkim czyste środowisko. Dlatego stanowczo sprzeciwiałem się budowie fermy kurzej w Platynach. Byłaby ona uciążliwa nie tylko dla mieszkańców Platyn, ale również Olsztynka. Niewątpliwie dużym sukcesem obecnej kadencji jest sprowadzenie do Olsztynka firmy Zalando, przyniesie to nie tylko miejsca pracy, ale także istotnie zwiększy wpływy do budżetu gminy. Zalando Foto: www.bremerbau.pl

Zrównoważony rozwój to zapewnienie miejsc w żłobku, dostępu do usług komunalnych oraz usług z zakresu kultury, sportu i rekreacji. To także zwiększenie zasobów mieszkaniowych oraz inwestycje w infrastrukturę drogową. Więcej o mojej pracy w Radzie Miejskiej …

Pozostałe aktywności

Poza pracą w Szpitalu prowadzę badania naukowe, opublikowałem kilkadziesiąt prac w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Biorę też udział w projektach badawczych, zarówno na poziomie krajowym jak i w tych wielonarodowych na poziomie europejskim. Między innymi jestem kierownikiem projektu pt. „Model, typologia i metody pomiaru systemów kontroli w publicznych szpitalach” realizowanego w ramach Narodowego Centrum Nauki.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego delegował mnie do komitetu zarządzającego trzema projektami finansowanymi w ramach COST - European Cooperation in Science and Technology:

Prowadzę również wykłady na Uniwersytecie Gdańskim na studiach podyplomowych dla menedżerów ochrony zdrowia oraz w Społecznej Akademii Nauk (SAN) w Łodzi na kierunku Zdrowie Publiczne. Wcześniej wykładałem także w innych uczelniach również w formie e-learningowej. Część wykładów można obejrzeć w YouTube. W 2012 zostałem uhonorowany Odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, a w 2016 otrzymałem Nagrodę Rektora Społecznej Akademii Nauk Indywidualną I stopnia za osiągnięcia naukowe.

Aktywnie włączam się także w usprawnianie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Od wielu lat działam na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych zakładając w 2009 roku Ogólnopolski Związek Pracodawców Rehabilitacji Dziecięcej. Pełniąc funkcję prezesa tego związku wielokrotnie aktywnie uczestniczyłem w tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych dotyczących organizacji i finansowania rehabilitacji w naszym kraju.

Współpracuję w tym zakresie z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jestem również członkiem Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali oraz Warmińsko – Mazurskiego Związku Pracodawców Szpitali Specjalistycznych.